چهارشنبه 10 آذر 1400
             
 
محصولات شرکت
برای سفارش هر محصول روی سبد خرید مقابل آن کلیک فرمائید.
 
 
ردیف مدل محصولات

نمونه هایی از هر مدل

سایر توضیحات سفارش خرید
1

Puma

اندازه ساعت :  31/5 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  14*26 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4 5
????? ??????
Puma Puma Puma Puma Puma

2

Diamond

اندازه ساعت :  32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  26 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2 3 4 5
Diamond Diamond Diamond Diamond Diamond

3

Diako1

اندازه ساعت :  31.5 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  28 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
Diako1 Diako1 Diako1 Diako1

4

240

اندازه ساعت :  32 * 32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  27.5 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2 3 4
240 240 240 240

5

Diako2

اندازه ساعت :  38 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  33 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2 3 4
Diako2 Diako2 Diako2 Diako2

6

Tina

اندازه ساعت :  46 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  39 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  عدد
1 2
??????????? ?????????????????????????
Tina Tina

7

220

اندازه ساعت :  40*30 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  30*40 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2 3 4
220 220 220 220

8

Sima

اندازه ساعت :  34 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  26 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4 5
??????????? ?????????????????????????
Sima Sima Sima Sima Sima

9

TV

اندازه ساعت :  32 * 29 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  32 * 28 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
TV TV TV TV

10

Omega

اندازه ساعت :  31 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  17.5 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
Omega Omega Omega Omega

11

Negin1

اندازه ساعت :  33 * 25 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  16.5 * 26.8 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
Negin1 Negin1 Negin1 Negin1

12

230

اندازه ساعت :  32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  27 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4 5
230 230 230 230 230

13

Negin2

اندازه ساعت :  35 * 27 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  18.5 * 25.6 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
Negin2 Negin2 Negin2 Negin2

14

Classick

اندازه ساعت :  40 * 12 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  12 * 14 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  24 عدد
1 2 3 4 5
Classick Classick Classick Classick Classick

15

Negin3

اندازه ساعت :  33 * 32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  30 * 27 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
Negin3 Negin3 Negin3 Negin3

16

Diako 3

اندازه ساعت :  50 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  48 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  عدد
1 2 3
?????????? ?????????????????????????????????
Diako 3 Diako 3 Diako 3

17

512

اندازه ساعت :  50 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  42 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  عدد
1 2 3
512 512 512

18

Bermoda

اندازه ساعت :  40 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  21.6 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2 3 4 5
Bermoda Bermoda Bermoda Bermoda Bermoda

19

Negin4

اندازه ساعت :  36 * 27 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  33 * 17 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
Negin4 Negin4 Negin4 Negin4

20

Peral ????

اندازه ساعت :  36 * 27 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  22 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2 3
?? ??????
Peral ???? Peral ???? Peral ????

21

Peral ??????

اندازه ساعت :  36 * 27 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  22 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2 3 4
Peral ?????? Peral ?????? Peral ?????? Peral ??????

22

Negin 5

اندازه ساعت :  36*32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  32.5*22.5 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2 3 4 5
Negin 5 Negin 5 Negin 5 Negin 5 Negin 5

23

225

اندازه ساعت :  32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  25 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
225 225 225 225

24

235

اندازه ساعت :  32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  25 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
235 235 235 235

25

110 Metal

اندازه ساعت :  28 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  23.7 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2
110 Metal 110 Metal

26

Diba

اندازه ساعت :  32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  23.5 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3 4
Diba Diba Diba Diba

27

315

اندازه ساعت :  32 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  23.5 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2 3
315 315 315

28

Silver

اندازه ساعت :  29 * 26 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  18 * 16 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  12 عدد
1 2
Silver Silver

29

222

اندازه ساعت :  39 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  38 سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  10 عدد
1 2
222 222

30

3010

اندازه ساعت :  58.5 * 25 * 4.8 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :  سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  عدد
1 2
3010 3010

31

3020

اندازه ساعت :  63 * 23 * 3.8 سانتیمتر
اندازه طرح داخلی :   سانتیمتر
تعداد در بسته بندی :  عدد
1
3020